KosciolWysoka.jpgWitnica.jpgPark Dinozarów w Nowinach Wielkich-Gmina Witnica.jpgKłodawa.jpgSkupisko ptaków na rozlewisku Warty.jpgBaszta.jpgBrzozowiec.jpgMakieta Grodu Santockiego.jpgSantok o świcie.jpgKiełpin.jpgKościół w Wojcieszycach.jpgMiędzynarodowy Zlot Wodniaków.jpg

Ankieta Geoportal Gminy powiatu Jednostki powiatowe Mapa powiatu

POSIEDZENIE POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO - IMPREZA MASOWA,,PRZYSTANEK WOODSTOCK"

więcej
POSIEDZENIE POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO - IMPREZA MASOWA,,PRZYSTANEK WOODSTOCK"
close

Jak co roku, od 2004 roku, w Kostrzynie nad Odrą (powiat gorzowski) odbędzie się jedna z największych imprez masowych w Europie „Przystanek Woodstock”. Będzie to już XX edycja festiwalu muzycznego „Przystanek Woodstock” i potrwa od 30 lipca do 3 sierpnia 2014 r. W dniu 22 lipca 2014 r. Starosta Gorzowski – Józef Kruczkowski zwołał posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, któremu przewodniczył osobiście, w celu zapoznania się z aktualnym stanem przygotowań powiatowych służb, inspekcji i straży oraz instytucji do zabezpieczenia imprezy masowej XX „Przystanek Woodstock”. Informację przedstawili: Burmistrz Miasta Kostrzyna nad Odrą – Andrzej Kunt, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. – Edward Andrusyszyn, I Z-ca Komendanta Miejskiego – Jarosław Kowalski, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. – Krzysztof Strzyżykowski, Komendant Placówki Straży Granicznej w Gorzowie Wlkp. – Dariusz Kalczyński, przedstawiciel Prezesa Zarządu Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą Sp. z o. o. – Sergiusz Darłak, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gorzowie Wlkp. – Józef Jagódkaoraz przedstawicielki Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.  

MODERNIZACJA DRÓG POWIATOWYCH

więcej
MODERNIZACJA DRÓG POWIATOWYCH
close

Trwają roboty drogowe w miejscowości Kamień Wielki. Wykonawca wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego firma „Maldrobud” do końca czerwca bieżącego roku zrealizuje projekt pn.: „Remont dróg powiatowych o numerach 1386F oraz 1387F w miejscowości Kamień Wielki” – Gmina Witnica, na  odcinkach o łącznej długości 1,32 km i szerokości od 3,0 m do 7,5 m. Inwestycja realizowana jest przez Powiat Gorzowski w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, przy współpracy z Gminą Witnica. Wartość inwestycji to 1,7 mln zł, z czego 50% stanowić będzie dofinansowanie ze środków celowych budżetu państwa. Po 25% kosztów realizacji inwestycji pokryją Powiat Gorzowski oraz Gmina Witnica. Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi i poprawa estetyki oraz atrakcyjności miejscowości. W ramach inwestycji wykonany zostanie remont jezdni i chodników oraz przebudowa zjazdów dróg powiatowych nr 1386F (ulicy Pocztowej) i 1387F (ulicy Kościelnej - Gorzowskiej) w miejscowości Kamień Wielki. Wyremontowane zostaną także drogi dojazdowe, znajdujące się na ulicy Stawnej, prowadzące do zabudowań znajdujących się w północnej części miejscowości oraz Domu Pomocy Społecznej, który znajduje się w kompleksie pałacowym przy stawie. Przy stawie wzdłuż ulicy Stawnej wybudowana zostanie droga pieszo – rowerowa o długości 425,00 m i szerokości 2,5 m.


W kwietniu zakończone zostały roboty budowlane w ramach zadania: „Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1394F w Marwicach”. Inwestycja zrealizowana została w ramach projektu polsko - niemieckiego o nazwie „Połączenie miasta powiatowego i uzdrowiskowego oraz polskiego obszaru wiejskiego do tranzytowych i ponadregionalnych połączeń komunikacyjnych.” Wspólny projekt, złożony przez wieloletnich partnerów: Powiat Gorzowski oraz Powiat Märkisch-Oderland, otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach  Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013. 
W ramach zadania istniejący chodnik przy drodze powiatowej nr 1394F w miejscowości Marwice wraz ze zjazdami, na odcinku 1,00 km, został rozebrany i wymieniony na ciąg pieszo rowerowy i poszerzony do szerokości od 2,0m do 2,5m. Zgodnie z projektem budowlanym nowy ciąg pieszo - rowerowy oraz zjazdy mają nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm i łączna powierzchnię 2.755m². Ciąg pieszo rowerowy znacząco poprawił bezpieczeństwo uczestników ruchu oraz estetykę wsi Marwice. 

W maju zakończone zostały także roboty na 2 zadaniach pn.: „Modernizacja urządzeń ochrony przeciwpowodziowej – rowów, należących do melioracji wodnych szczegółowych - przebudowa przepustu drogowego na drodze powiatowej nr 1393F w miejscowości Wieprzyce” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1397F w miejscowości Deszczno (ul. Maszewska) w zakresie remontu krawężnika i chodników wraz z zjazdami”.

,,10 LAT W UNII EUROPEJSKIEJ"

więcej
,,10 LAT W UNII EUROPEJSKIEJ"
close

Wraz z wejściem Polski w maju 2004 r. do Unii Europejskiej, staliśmy się częścią tej potężnej pod względem przestrzennym, gospodarczym, społecznym i politycznym organizacji. Dzięki członkostwu w Unii uzyskaliśmy szansę na trwały i zrównoważony rozwój całego państwa, jak i jego poszczególnych regionów. Jak wynika ze statystyk, Ziemia Lubuska posiada znaczny potencjał do efektywnego wykorzystania napływających z zewnątrz środków finansowych. Powiat Gorzowski jest również jedną z jednostek samorządu terytorialnego, która wykorzystuje możliwości jakie daje Unia Europejska.

Dzięki temu w 2013 r. Powiat Gorzowski został uhonorowany nagrodą „Lokalny Lider Funduszy Europejskich.”

Początki starań o środki unijne nie należały do najłatwiejszych. Wynikało to przede wszystkim z braku wystarczającej wiedzy, doświadczenia i jasnych, nieskomplikowanych procedur. Również, ilość środków dostępnych dla Powiatu okazała się niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Jednakże  wytrwałość i determinacja zostały nagrodzone, a starania o środki unijne mają już swoje odzwierciedlenie w realnie istniejących obiektach i zakończonych projektach.

Powiat realizuje liczne projekty związane z remontami i pracami budowlanymi. Ostatnie najważniejsze inwestycje dotyczą przede wszystkim oświaty. Niewątpliwie największym osiągnięciem jest wybudowanie najnowocześniejszej  szkoły w regionie. 
1 września 2011 r. zabrzmiał pierwszy dzwonek w Regionalnym Centrum Edukacji Ponadgimnazjalnej w Kostrzynie nad Odrą. Całkowity koszt zadania wyniósł ok. 20.000.000,00 zł.

Obecnie na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lipkach Wielkich trwają prace budowlane związane z rozbudową bazy rekreacyjno-kulturalnej szkoły w ramach projektu pt. Polsko-niemiecki projekt wspólnotowy „Tęcza” („Regenbogen”) zmierzający do pielęgnowania kultury polskiej i niemieckiej, obyczajów i współistnienia narodów w obszarach przygranicznych Niemiec i Polski. Dzięki środkom z Unii Europejskiej w SOSW powstaje sala wielofunkcyjna wraz z łącznikiem, amfiteatr – scena letnia, podjazd dla osób niepełnosprawnych, boisko sportowe trawiaste oraz nowe zagospodarowywanie terenu wokół szkoły. Celem projektu jest stworzenie infrastruktury umożliwiającej komunikację i integrację społeczności przygranicznej w zakresie sztuki, kultury, muzyki i sportu oraz rozwój umiejętności interdyscyplinarnych uczniów, korzystających 
z nowopowstałej infrastruktury edukacyjnej. Wartość projektu: 2 405 430,82 €, z czego po stronie polskiej to 642.605,57 €.

W 2013 r. został zrealizowany również projekt pn. „Transgraniczny turystyczny system oznakowania i informacji wzdłuż linii kolejowej Hoppegarten – Drezdenko. 
W ramach projektu powstał jednolity wspólny system oznakowania i informacji w formie tablic informacyjnych i drogowskazów na dworcach kolejowych od niemieckiego Hoppegarten do polskiego Drezdenka. Celem projektu była poprawa transgranicznej infrastruktury turystycznej, zwiększenie atrakcyjności kolei jako ekologicznego środka transportu oraz uatrakcyjnienie turystyczne wspólnego regionu pogranicza. Koszt całkowity projektu wyniósł 772 000,00 €. Wartość po stronie polskiej: 250 000,00 €.

Kolejne zrealizowane inwestycje turystyczne związane były z budową ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Gorzowskiego i Powiatu Marchijsko-Odrzańskiego. 
W ramach projektu„Budowa transgranicznej ścieżki rowerowej Kietz - Kostrzyn nad Odrą – Barlinek” na terenie Powiatu Gorzowskiego, wybudowano pięć odcinków ścieżek rowerowych o łącznej długości  4,83 km  wraz z stojakami i tablicami informacyjnymi oraz opracowano i wyprodukowano mapę turystyczną oraz folder informacyjny w ilości 7000 sztuk. Wybudowane odcinki ścieżek rowerowych leżą w ciągu przyrodniczo-historycznego szlaku rowerowego Küstrin-Kietz  do Barlinka o długości ok. 90 km. Odcinki ścieżek wybudowano w trzech gminach, w miejscach najbardziej niebezpiecznych: 
w Bogdańcu, na odcinku Baczyna – Marwice, w Santocku, w Kłodawie oraz w Rybakowie Wybudowana infrastruktura pomoże odtworzyć dawne transgraniczne połączenie komunikacyjne dwóch regionów turystycznych: po stronie polskiej - Powiatu Gorzowskiego i po stronie niemieckiej – Powiatu Märkisch-Oderland. Wartość projektu 2 400 000,00 zł.

Przykładem inwestycji drogowej zrealizowanej w ostatnim czasie jest projekt pt. „Połączenie miasta powiatowego i uzdrowiskowego oraz polskiego obszaru wiejskiego do tranzytowych i ponadregionalnych połączeń komunikacyjnych.” Po polskiej stronie projektu w 2013 roku zrealizowana została inwestycja: pod nazwą „Remont drogi powiatowej nr 1410F od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 130 do miejscowości Marwice”. Wyremontowany został odcinek drogi o długości 2,03 km. Istniejąca nawierzchnia została sfrezowana i poszerzona obustronnie do szerokości 5,5m. Zostały wyremontowane zjazdy i wyprofilowane zostało pobocze jezdni. Dzięki powstałym oszczędnościom poprzetargowym w 2014 r. , w ramach projektu wykonany został w miejscowości Marwice ciąg pieszo – rowerowy na odcinku 1 km. Wartość projektu: 2 630 000,00 €, z czego po polskiej stronie to 605 000,00 €.

Oprócz jakże ważnych inwestycji, Powiat Gorzowski zrealizował przez 10 lat 30 projektów o charakterze nieinwestycyjnym. Wartość wszystkich przedsięwzięć, których źródłem finansowania był INTERREG III A, ZPORR oraz Fundusz Małych Projektów i Projektów Sieciowych w ramach programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 wyniosła 1 045 084,90 zł.

W ramach projektów polsko-niemieckich Powiat Gorzowski współpracuje z Powiatem Marchijsko-Odrzańskim i Gminą Seelow Land. Do bardzo dynamicznie rozwijających się dziedzin współpracy transgranicznej należy współdziałanie w sferze społecznej. Wśród nich warto wymienić różne konferencje np. „Trzy lata w UE – doświadczenia samorządów przygranicznych” oraz „Szanse wynikające z przekształceń placówek zdrowia w spółki prawa handlowego na przykładzie szpitali działających na terenie Województwa Lubuskiego i Landu Brandenburgia”. Procesy gospodarcze po okresie transformacji nie oszczędziły służby zdrowia, dlatego tak ważna jest wymiana informacji i doświadczeń pomiędzy jednostkami.

W 2009 r. minęło 10 lat istnienia powiatów i zarazem współpracy polsko-niemieckiej, dlatego z tej okazji zrealizowano projekt „10 lat współpracy powiatów na pograniczu”. Podsumowano wspólne dokonania przygranicznych partnerów tj. powiatu gorzowskiego i powiatu 
marchijsko-odrzańskiego, omówiono rolę powiatów w samorządzie, a także wytyczono główne kierunki dalszej współpracy.

W tym miejscu warto wspomnieć o znaczącej formie współpracy w zakresie edukacji. 
Na uwagę zasługują polsko-niemieckie konferencje gospodarcze i edukacyjne, w tym m.in. „EUROREGION 2008”, „Polsko-Niemieckie seminarium naukowe Euroregion 2009 – nauka, rozwój, praca”, „EUROREGION 2010 – strategia lizbońska w procesie edukacji i kształcenia zawodowego”. Zamierzeniami konferencji było zdefiniowanie oczekiwań pracodawców co do form szkolnictwa zawodowego i dostosowania edukacji zawodowej do rynku pracy oraz dopełnienie luki informacyjnej, w zakresie problematyki transgranicznego kształcenia zawodowego na poziomie średnim i wyższym.

Priorytetem Powiatu Gorzowskiego jest inwestycja w kapitał ludzki, rozwój i edukację. Należy dodać, iż znaczącą rolę odgrywa też integracja lokalnej młodzieży. W tym przypadku co dwa lata organizowany jest „Polsko – Niemiecki Dzień Sportu Dzieci i Młodzieży”.  Jednym z głównych zadań Dnia Sportu jest przełamywanie stereotypów, barier językowych oraz nawiązanie ścisłej i trwałej współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi szkołami, ich uczniami i nauczycielami.

Dobra kultury są trwałym fundamentem budującym związki transgraniczne. W tym kontekście ważna jest realizacja projektów związanych ze współpracą i wymianą kulturalną. Jednym z nich jest organizowane cyklicznie od 2007 r. „Powiatowe Święto Plonów”. Imprezy tego typu przybliżają mieszkańcom Niemiec polskie tradycje i zwyczaje, a mieszkańcom Powiatu niemiecką kulturę.

Innymi z ciekawszych wydarzeń są organizowane co dwa lata polsko-niemieckie zawody strażackie. Co ważne, celem zawodów strażackich były nie tylko sportowe zmagania drużyn, ale również popularyzacja zagadnień ochrony przeciwpożarowej, integracja międzynarodowa czy rozwój umiejętności w posługiwaniu się nowoczesnym sprzętem. Dużym powodzeniem cieszą się również organizowane corocznie polsko-niemieckie zawody wędkarskie promujące turystykę i zdrowy tryb życia.

Należy podkreślić, iż wielkim bogactwem Powiatu jest środowisko przyrodnicze. Aby przybliżyć wszystkim walory Powiatu Gorzowskiego powstają projekty turystyczne. Począwszy od „Rowerowego Szlaku Królewskiego Seelow – Kostrzyn nad Odrą – Witnica – Bogdaniec - Gorzów Wlkp. – Zdroisko”, co roku organizowane są pieszo-rowerowe rajdy turystyczne. Skala oddziaływania tego typu projektów wpływa bezpośrednio na promocję regionu, wzbogaca ofertę krajoznawczą, podwyższa znajomość walorów przyrodniczych, propagując jednocześnie zdrowy tryb życia i aktywny wypoczynek.

W 2012 r. powstała również koncepcja lokalizacyjno-techniczna wybudowania ścieżki rowerowej TRWN (Trasa Rowerowa Warta – Noteć) na wałach przeciwpowodziowych od Kostrzyn nad Odrą do Drezdenka jako projekt wspierany ze środków unijnych. Jego celem jest stworzenie sieci transgranicznych ścieżek rowerowych biegnących wzdłuż rzek na obszarze pogranicza, m.in. połączenie z trasą ONR znajdującą się po niemieckiej stronie oraz międzynarodową trasą rowerową R1. W tym roku w ramach projektu sieciowego stanowiącego kontynuację ww. projektu powstanie techniczna koncepcja programowa wraz z programem funkcjonalno-użytkowym – dokument służący bezpośrednio celom związanym z budową ścieżki rowerowej TRWN.

Można śmiało stwierdzić, że pomoc UE przyniosła i przynosi trwałe efekty w wielu dziedzinach życia Powiatu Gorzowskiego. Realizowane projekty przyczyniają się do poprawy życia mieszkańców powiatu, ich zdrowia, lepszego wykształcenia ich dzieci. Pozytywne efekty pomocy Funduszy Strukturalnych widoczne są na każdym kroku. Mamy nowe bądź wyremontowane ścieżki rowerowe, szkoły czy hale sportowe – inwestycje są bezsprzecznie istotne dla regionu, ale warto docenić również tzw. projekty miękkie, które przyczyniają się do rozwoju edukacji, kultury, świadomości społecznej, przełamywania barier, stereotypów i tworzenia partnerskiej współpracy polskich i niemieckich jednostek samorządu terytorialnego i ich mieszkańców.

Nowy okres programowania 2014-2020 w Unii Europejskiej jest dla nas wielkim wyzwaniem i nadzieją na dalszy prężny rozwój powiatu.

POSIEDZENIE KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU

więcej
POSIEDZENIE KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU
close
W dniu 10 kwietnia 2014 roku w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, która działa pod przewodnictwie Starosty Gorzowskiego.W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele powiatowych służb, inspekcji i straży oraz Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu powiatu gorzowskiego. Tematy podjęte podczas posiedzenia Komisji bezpieczeństwa i porządku publicznego to ,,Analiza rynku pracy w powiecie gorzowskim w 2013 roku” oraz ,, Przemoc w rodzinie, jako negatywne zjawisko społeczne wśród mieszkańców powiatu gorzowskiego”

 

W SPRAWIE SZPITALA W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ

więcej
W SPRAWIE SZPITALA W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ
close

31 października 2014 r. w Ministerstwie Finansów w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie w sprawie długów SP ZOZ w Kostrzynie nad Odrą w Likwidacji. W spotkaniu uczestniczył Jacek Barylski, dyrektor Departamentu Gwarancji i Poręczeń Ministerstwa Finansów i jego zespół, Józef Kruczkowski, starosta gorzowski, Marek Szabat, skarbnik powiatu.

W trakcie spotkania dokonano oceny merytorycznej złożonego przez Powiat Gorzowski wniosku o pożyczkę z budżetu państwa oraz oceniono nowy harmonogram spłaty pożyczki oparty na zmiennej stopie procentowej. Dyrektor Jacek Barylski i jego zespół wnieśli uwagi i zalecenia do przedłożonych dokumentów, które Powiat Gorzowski powinien uwzględnić przed kolejnym spotkaniem, którego termin wstępnie ustalono na 18 listopada 2014 r. W tym spotkaniu udział tez weźmie poseł Józef Zych oraz przedstawiciel ZUS, czyli największego wierzyciela SP ZOZ w Kostrzynie nad Odrą w Likwidacji.

Na spotkaniu ustalono, że z uwagi na potrzebę wdrożenia programu ostrożnościowego przez Powiat Gorzowski i zakończenia niezbędnych inwestycji w latach 2015-2018, pożyczka z budżetu państwa będzie oprocentowana na poziomie 0,1 %.

Zaznaczenia wymaga również fakt, że postępami negocjacji z Ministerstwem Finansów interesuje się na bieżąco europoseł Dariusz Rosati, który już wcześniej deklarował pomoc w rozwiązaniu problemu długu kostrzyńskiego szpitala.

Ostatecznie, po pozytywnym zaakceptowaniu wniosku o pożyczkę, co powinno nastąpić jeszcze w listopadzie, Rada Powiatu Gorzowskiego podejmie pakiet uchwał niezbędnych do udzielenia pożyczki, w tym:

 1. Zmiana uchwały budżetowej.
 2. Zmiana uchwały o zaciągnięciu pożyczki.
 3. Zmiana uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.
 4. Zmiana uchwały o przyjęciu programu ostrożnościowego.

Po uprawomocnieniu się uchwał i zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową i Wojewodę Lubuskiego, Powiat otrzyma niezbędne środki na spłatę wierzycieli byłego SP ZOZ-u, w tym pracowników szpitala.


Dawid Gierkowski

rzecznik prasowy  

Gorączka Ebola informacja dla lekarzy POZ i służb medycznych!

więcej
Gorączka Ebola informacja dla lekarzy POZ i służb medycznych!
close
Gorączka Ebola 
informacja dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) 
i służb medycznych!

 

Pakiet informacji (schematy i procedury postępowania), dla lekarzy POZ i służb medycznych dostępny jest w serwisie internetowym: 

SEZON GRZEWCZY. STAROSTA GORZOWSKI APELUJE!

więcej
SEZON GRZEWCZY. STAROSTA GORZOWSKI APELUJE!
close
Rozpoczął się sezon grzewczy 2014/2015, a z nim typowe zagrożenia związane z „cichym zabójcą” – czadem i pożarami. 
Z każdym rokiem wzrasta liczba zatruć tlenkiem węgla (czadem), mimo częstych wiadomości w mediach, ostrzeżeń straży pożarnej i akcji informacyjnych.
W związku z powyższym, zwracam się z prośbą do wszystkich mieszkańców powiatu gorzowskiego o regularną kontrolę stanu technicznego wszystkich urządzeń grzewczych, częstą wentylację pomieszczeń, a w miarę możliwości - montaż czujników tlenku węgla.
 
Informacje szczegółowe na temat zagrożenia związanego z zatruciem tlenkiem węgla znajdują się na stronie internetowej Komendy Głównej PSP w Warszawie www.straz.gov.pl.
Pamiętaj!

Na początku sezonu grzewczego należy sprawdzić stan techniczny wszelkiego rodzaju urządzeń służących do ogrzewania pomieszczeń lub wody, a przede wszystkim urządzeń gazowych.
 
Należy:
 • dokonywać okresowych przeglądów komina,
 • zapewnić dopływ odpowiedniej ilości powietrza, w tym szczególnie do kotłowni oraz do łazienek, kuchni i innych pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia opalane paliwem gazowym,
 • sprawdzić drożność instalacji wentylacyjnej oraz stan przewodów odprowadzających spaliny. 
Nie należy:
 • zatykać otworów wentylacyjnych i napływowych powietrza, kratek wentylacyjnych i otworów w drzwiach,
 • ogrzewać pomieszczeń mieszkalnych kuchenkami gazowymi. 
Niesprawne i nieprawidłowo działające urządzenia należy wymienić.  Wymiana bądź naprawa powinna być dokonywana wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.
 
Jeśli masz:
 • szczelne okna - niebezpieczeństwo związane z niewłaściwą wentylacją jest szczególnie groźne,
 • jakiekolwiek wątpliwości zwróć się natychmiast do właściciela bądź zarządcy budynku – to on jest odpowiedzialny za jego bezpieczne użytkowanie.
W trosce o własne bezpieczeństwo, warto rozważyć zamontowanie w domu czujek dymu i gazu. Koszt zamontowania takich czujek jest niewspółmiernie niski do korzyści, jakie daje zastosowanie tego typu urządzeń (łącznie z uratowaniem najwyższej wartości, jaką jest nasze życie).

Małgorzata Domagała nowym starostą gorzowskim.

więcej
Małgorzata Domagała nowym starostą gorzowskim.
close

15 grudnia 2014 r. odbyła się II sesja Rady Powiatu Gorzowskiego V kadencji 2014-2018, na której wybrano starostę, wicestarostę  oraz członków zarządu powiatu gorzowskiego. Starostą została Małgorzata Domagała. Głosowało 19 radnych. Otrzymała 16 głosów za i trzy przeciw. Wcześniej była m.in. dyrektorem Biura Integracji Europejskiej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz kierownikiem Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gorzowie Wlkp.

Wicestarostą został Marcin Cyganiak sołtys wsi Lubczyno, który otrzymał 11 głosów za, siedem przeciwnych i jeden wstrzymujący. Zgodnie ze statutem Powiatu Gorzowskiego wybrano nowych członków zarządu powiatu. którymi zostali: Antoni Sołtys, Mariusz Śpiewanek oraz Paweł Pisarek.

Małgorzata Domagała

Powiat
OSTRZEŻENIE - SILNY WIATR
11 Gru 2014 12:36

OSTRZEŻENIE Nr 50 Zjawisko: ilny wiatr
Stopień zagrożenia: /b> Biuro: Biuro Prognoz Meteorologicznych regionalne
Obszar: województwo lubuskie
Ważność: od 2014-12-12 12:00:00 do 2014-12-13 00:00:00
zebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 80 km/h, z południowego zachodu.
opodobieństwo: 80%
Uwagi: Brak.
Czas [ ... ]

Powiat
II SESJA RADY POWIATU GORZOWSKIEGO
08 Gru 2014 09:25

  Na podstawie § 14 ust. 1 uchwały nr 211/XXVIII/2009 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 22 września 2009 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Gorzowskiego (DZ. URZ. WOJ. LUB. z 2009 r. Nr 127, poz. 1672 ze zm.) zapraszam na II sesję Rady Powiatu Gorzowskiego, która odbędzie się ia 2014 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali sesyjnej nr 100 (I piętro) Starostwa Powiatoweg [ ... ]

Powiat
I sesja V kadencji Rady Powiatu Gorzowskiego
03 Gru 2014 16:31

I sesja V kadencji Rady Powiatu Gorzowskiego, zwołana przez Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wlkp. Pana Zbigniewa Piątka, odbyła się udnia 2014 r. według następującego porządku obrad: Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Przyjęcie dziennego porządku obrad. Złożenie ślubowania przez radnych. Wybór przewodniczącego, zastępcy lub zastępców. Z [ ... ]

Powiat
DOBRA WSPÓŁPRACA POWIATÓW NA POGRANICZU
04 Lis 2014 16:00 Gernot Schmidt

Powiat Marchijsko-Odrzański i Gorzowski łączy długoletnia i intensywna współpraca. W ciągu ostatnich czterech lat wdrożyliśmy wiele partnerskich projektów. Podczas licznych spotkań z moim polskim kolegą Józefem  Kruczkowskim  rozwinęliśmy i urzeczywistniliśmy wiele pomysłów i propozycji.  Na pierwszym planie stoi wspólny rozwój pogranicza. Razem mogliśmy skorzystać z praw [ ... ]